Algemene informatie

Algemene informatie

Naast gezelschapsdieren en paarden verleent AniCura 't Leidse Land zowel curatieve als preventieve zorg voor koeien en kleine herkauwers (schapen/geiten). Deze zorg kan op bedrijfsniveau plaatsvinden maar kan ook een individueel dier betreffen. Op deze pagina wordt kort besproken wat we te bieden hebben; voor u en uw bedrijfsvoering.

Login klantportaal veehouders

Login

Diagnostiek rund (bloed, mest, melk)

Bloedonderzoek

In ons laboratorium beschikken wij over de mogelijkheid om een aantal klinisch-chemische onderzoeken op bloedmonsters uit te voeren. In de eerste plaats kan bij koeien met melkziekte bepaald worden hoe hoog de calciumspiegel in het bloed is. Daarnaast kan voor een liggende koe (door melkziekte of een andere oorzaak) gemeten worden of er sprake is van spierschade. Beide metingen zijn een belangrijke aanvulling op de diagnose maar misschien nog belangrijker voor het inschatten van de prognose van het dier.

Bij koeien die niet reageren op calciuminfusen, kunnen wij het fosfaatgehalte van het bloed controleren. Koeien die een te laag fosfortekort in het bloed hebben, kunnen behandeld worden met fosfaatpillen.

Ook kunnen onze dierenartsen bij u op het bedrijf een sneltest inzetten om te controleren of een koe slepende melkziekte heeft. Deze zogenaamde cow-sidetest is makkelijk tijdens een bedrijfsbezoek uit te voeren en geeft bruikbare informatie over de opstartfase van verse koeien.

Sinds kort kunnen wij in ons eigen laboratorium de Biestopname-check uitvoeren. Door middel van bloedonderzoek kunnen wij zien hoeveel antistoffen het kalf met de biest heeft opgenomen. Met dit onderzoek krijgt u meer inzicht of het kalf op tijd voldoende biest van goede kwaliteit heeft opgenomen. Ons advies is om van minimaal 5 kalveren in de leeftijd van 2-5 weken bloed af te laten nemen door uw dierenarts.

Mestonderzoek

Kalverdiarree is een veel voorkomend probleem op rundveebedrijven in Nederland. Om een gerichte behandeling en een preventief plan op te stellen hebben wij sneltesten om te bepalen of de diarree wordt veroorzaakt door E. coli, Rotavirus, Coronavirus en/of Cryptosporidium parvo.

Daarnaast bestaat er binnen ons laboratorium de mogelijkheid om mest van kalveren, schapen, lammeren en paarden te laten onderzoeken op de aanwezigheid van wormeieren. Wij vinden het erg belangrijk om eerst microscopisch onderzoek van de mest te laten uitvoeren en op basis daarvan te besluiten of ontworming noodzakelijk is. Op deze manier proberen wij resistentie door onnodig en/of verkeerd gebruik van ontwormmiddelen te voorkomen.

Bij schapen/lammeren en kalveren kunnen naast wormen ook 'cocciodose' voorkomen als verwekker van diarree, ook dit is door middel van microscopisch onderzoek vast te stellen.

Melkonderzoek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Veterinaire bedrijfsbegeleiding

Veterinaire bedrijfsbegeleiding op een melkveehouderij vormt een belangrijk deel van ons takenpakket. In de breedste zin van het woord is het doel van bedrijfsbegeleiding om de productiviteit op het melkveebedrijf te vergroten. Hiervoor zijn verschillende invalshoeken mogelijk.

Lees verder

Voor veel melkveehouders is vruchtbaarheid van de melkkoeien de belangrijkste reden om deel te nemen aan bedrijfsbegeleiding. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn door vruchtbaarheidsonderzoek uit te voeren, al dan niet met behulp van moderne echo-apparatuur. Hierbij kunt u in de eerste plaats denken aan drachtigheidsonderzoek, vanaf ongeveer 30 dagen na inseminatie of dekking. Daarbij wordt ook gelet op de aanwezigheid van een tweelingdracht en eventuele afwijkingen.  Een ander belangrijk onderdeel van vruchtbaarheidsbegeleiding is het controleren van het involutieproces ('opschonen') van de baarmoeder en geboorteweg in de periode na afkalven. Tot slot onderzoeken we de koeien waarbij de vruchtbaarheidscyclus niet zelfstandig op gang komt.

Naast vruchtbaarheidsonderzoek kunnen we tijdens het bedrijfsbezoek verschillende handelingen uitvoeren. Het toedienen van vaccinaties is een belangrijk voorbeeld daarvan. Een voordeel van de regelmaat in de bezoekfrequentie is dat het inpassen van een vaccinatieschema weinig inspanning vraagt. Andere veel voorkomende handelingen zijn het onthoornen van kalveren, het afnemen van monsters (o.a. melk, bloed, mest) in het kader van diergezondheidsprogramma's of het uitvoeren van een periodiek bedrijfsbezoek (PBB).

Tot slot vormt advisering een belangrijk onderdeel van het vaste bedrijfsbezoek. Hierbij worden de bevindingen tijdens de rondgang over het bedrijf gecombineerd met de beschikbare kengetallen. Wij kunnen hierbij onder andere gebruikmaken van de melkcontrolegegevens via Pir-DAP, de bedrijfsgegevens uit VeeOnline, kuiluitslagen van EuroFins en de Medirund-rapportages van het antibioticumgebruik.

Als praktijk bieden wij bedrijfsbegeleiding op maat aan, om samen met u een zo goed mogelijk resultaat te behalen en de efficiëntie van uw bedrijf te verbeteren. Wanneer u deelneemt aan bedrijfsbegeleiding komt op regelmatige basis uw vaste rundveedierenarts bij u op bezoek. De frequentie kan variëren van eenmaal per 2 weken tot eenmaal per 6 weken, afhankelijk van uw wensen.  Voor veehouders die deelnemen aan 6-wekelijkse bedrijfsbegeleiding hebben wij een extra korting op de maandfactuur van 3%. Bij 2- of 4-wekelijkse begeleiding is dit 5% korting.

Informatie-overdracht

Een groot deel van ons dagelijks werk bestaat uit kennisoverdracht naar veehouders, hobbyhouders en andere geïnteresseerden. In veel gevallen vindt dit al plaats tijdens onze reguliere visites, maar wij organiseren ook regelmatig bijeenkomsten om bepaalde onderwerpen verder toe te kunnen lichten. Hierbij kunt u denken aan informatieavonden, cursussen en studieclubs.

Boeren avond

Elk jaar organiseren wij in de winter een boerenavond voor alle melkveehouders binnen onze praktijk. Tijdens deze interactieve avond komen actuele en uiteenlopende onderwerpen aan bod, waarbij wij naast een eigen presentatie ook een externe spreker uitnodigen om een bepaald onderwerp verder toe te lichten.

Informatievoorziening

Wij beschikken over een groot aanbod aan presentaties over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij kunt u denken aan informatie over specifiek veterinaire zaken; waarbij ziektes als paraTBC, Salmonella, IBR en BVD verder uitgelegd kunnen worden, maar ook meer algemene onderwerpen als  jongvee-opfok, voeding, uiergezondheid en vruchtbaarheid aan bod kunnen komen. Uiteraard kunnen wij ook op verzoek een bepaald onderwerp in een presentatie uitwerken.

Daarnaast is het ook mogelijk om meer algemeen het management van melkveebedrijven door te nemen. Dit doen we door middel van studieclubs, waarbij we met een kleine groep veehouders aan de hand van kengetallen de verschillende bedrijven kunnen analyseren en vergelijken wat sterke en zwakken punten zijn van een bepaalde bedrijfsvoering.

Voor kinder- of zorgboerderijen beschikken wij over voldoende kennis van de veterinaire zaken die op deze bedrijven spelen en van de verplichtingen waar zij aan moeten voldoen. Hierbij kunnen wij van dienst zijn door middel van informatieavonden of cursussen. Daarnaast kunnen wij helpen bij het opstellen van een preventief bedrijfsplan om de dieren, maar zeker ook de bezoekers gezond te houden. Dit doen wij door middel van het opstellen van bepaalde bedrijfsprotocollen en het behalen van het zogenaamde Zoönose-keurmerk.

Schapenverloscursus

Voor de schapenhouders organiseren wij om het jaar een schapenverloscursus, bestaande uit een theoretische avond en een praktische avond. Op de laatstgenoemde avond kunnen wij u met behulp van speciale 'verloskisten' alle tips en trucs uitleggen om op een juiste wijze schapen te verlossen.