Ons privacy statement en algemene voorwaarden treft u hieronder aan:

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder GDPR (General Data Protection Regulation) is op 25 mei 2016 in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt in de EU.


Privacy Statement – Dierenkliniek ’t Leidse Land


Dit Web- & Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dierenkliniek ’t Leidse Land verwerkt van haar klanten, patiënten en andere belanghebbenden zoals geïnteresseerden of professionele beroepsbeoefenaren.

 

Deze site is eigendom van Dierenkliniek ’t Leidse Land

Contactgegevens: Dierenkliniek ’t Leidse Land, Hermelijnvlinder 36, 2317 KC Leiden.
Telefoon: 071-522 05 13
E-mail: personeelszaken@leidse-land.nl

 

Waarom we uw gegevens verwerken


Om u en uw dier zo goed mogelijk te helpen, verwerken wij en/of onze klinieken uw gegevens. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van diensten en/of aanbiedingen waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Uw persoonsgegevens gebruiken wij ook om analyses uit te voeren. Wij verwerken ook gegevens van u als u het contactformulier op onze website invult. Tot slot kunnen we uw gegevens gebruiken om onze diensten en service te verbeteren door u bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken te sturen.
We kunnen u vragen om persoonlijke informatie vrij te geven, bijvoorbeeld bij het registreren of deelnemen aan een klantenonderzoek of voor het ontvangen van informatie die u wordt toegestuurd. Wanneer u persoonlijke informatie aan Dierenkliniek ’t Leidse Land verstrekt, kunnen we die gebruiken om contact met u op te nemen. Wij willen onze behandelingen en services graag verder ontwikkelen en Dierenkliniek ’t Leidse Land wil klanten informeren over nieuwe services en aanbiedingen die hen mogelijk interesseren. Dierenkliniek ’t Leidse Land voldoet aan de huidige wetgeving inzake privacy en verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden zonder geldige redenen. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Deze mogelijkheid vindt u onderaan iedere nieuwsbrief.


Met wie wij uw gegevens delen


Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we samen met andere partijen. Hieronder vindt u een overzicht van partijen die wij inschakelen om onze diensten mogelijk te maken en een omschrijving van mogelijke diensten die wij verlenen. Onze klinieken zullen in bepaalde gevallen nog met aanvullende partijen samenwerken. In een dergelijk geval zal uw kliniek u daarover verder informeren.
• Facebook: tracking scripts
• Google Analytics: voor het analyseren van de website
• Praktijkmanagementsysteem, hier maakt de praktijk afspraken in en bewaren we medische gegevens van uw huisdier. Dierenkliniek ’t Leidse Land maakt daarvoor op al haar vestigingen gebruik van Animana
• Uw gegevens kunnen worden gedeeld tussen verschillende vestigingen van Dierenkliniek ’t Leidse Land om analyses of vergelijkingen uit te voeren op organisatieniveau.
• Mailchimp: voor versturen van e-mails (nieuwsbrieven)
• Vetstoria: voor online afspraken en herinneringen
• Microsoft: dit is onze e-mail en cloud leverancier
• Gezondheidsonderzoeken voor rashonden met Raad van Beheer
• Laboratorium onderzoeken bij Universiteit Utrecht of IDEXX
• Personal card: voor herinneringen van vaccinaties
• Indien u wilt worden doorverwezen naar een verwijskliniek dan zullen we op uw verzoek het patiënt dossier delen

 

Gegevens die opgeslagen worden in een land buiten de EER (Europees Economische Ruimte)


• Google Analytics


Google is aangesloten bij het US-EU Privacy Shield en uitwisseling van gegevens met deze ondernemingen buiten de EER is daarom toegestaan.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren


In het kader van een professionele diergeneeskundige behandelrelatie zal Dierenkliniek ’t Leidse Land zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren. Dierenkliniek ’t Leidse Land moet u kunnen bereiken om bijvoorbeeld, te overleggen over een (opgenomen) patiënt, een nota voor geleverde diensten te kunnen sturen, een behandelhistorie beschikbaar te hebben. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van Dierenkliniek ’t Leidse Land mag verwachten, dat wij alle, voor uw dier relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie te allen tijden, maar wel binnen het redelijke, direct beschikbaar hebben.


Dierenkliniek ’t Leidse Land is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben, o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege. Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximumtermijn in de Wet Dieren vastgelegd.


Dierenkliniek ’t Leidse Land bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia, adres gegevens, enzovoort : we bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en om financieel-boekhoudkundige redenen gedurende 7 jaar. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen, als aan uw financiële verplichtingen jegens ons is voldaan.
Wanneer u het contactformulier op onze website invult, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar als dit niet leidt tot een opdracht.
Daarnaast kunnen uw (dier)gegevens gebruikt worden voor data analyse, zoals bijvoorbeeld het monitoren van complicaties, eindresultaten van behandelingen.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage, rectificatie of het verwijderen van uw gegevens, alsmede het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
Wanneer er sprake is van verwerking op grond van toestemming (en bij het verzenden van nieuwsbrieven of commerciële uitingen), heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Dierenkliniek ’t Leidse Land uw verzoek of klacht niet naar behoren afhandelt. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Auteursrechten, Handelsmerken en Gebruiksvoorwaarden


De inhoud van deze website staat onder auteursrecht en is eigendom van Dierenkliniek ’t Leidse Land. Dierenkliniek ’t Leidse Land is een beschermd merk. Het is niet toegestaan om het logo bij te snijden, de kleur aan te passen of op wat voor manier dan ook te wijzigen. Alle handelsmerken, logo’s, symbolen, foto’s en andere karakteristieken zijn eigendom van Dierenkliniek ’t Leidse Land, tenzij anders aangegeven.
Tenzij uitdrukkelijk vermeldt, is het toegestaan om de gepubliceerde documenten op de website te kopiëren, printen en verspreiden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Het is voor eigen en niet-commercieel gebruik
• Het puur voor informatieve doelstellingen wordt gebruikt
• Er een verwijzing naar Dierenkliniek ’t Leidse Land wordt gemaakt wanneer het document wordt gebruikt
Het is niet toegestaan om informatie op de site aan te passen, gebruiken of over te brengen voor commercieel gebruik. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van materialen van de website van Dierenkliniek ’t Leidse Land, kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties in overeenstemming met de huidige wetgeving. Dierenkliniek ’t Leidse Land kan haar intellectuele eigendomsrechten uitoefenen voor zover toegestaan door de wet.

 

Informatiebeleid


Dierenkliniek ’t Leidse Land is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan.
Andere sites
De site kan links naar andere sites van derden bevatten. Dergelijke links worden verstrekt om de bezoeker te helpen. Dierenkliniek ’t Leidse Land is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid van informatie of uw privacy op dergelijke websites.


Privacy beleid


Er zijn geen foto's van eigenaren van huisdieren of patiënten gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het huisdier. Dierenkliniek ’t Leidse Land hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens tenzij de betrokkene deze vrijwillig indient. Dierenkliniek ’t Leidse Land voldoet aan de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op het gebruik en de verzameling van gegevens.


User-Generated Content Beleid


Als gebruiker van deze site, gaat u ermee akkoord dat wat u schrijft wordt gepubliceerd en daarmee door andere gebruikers gelezen kan worden. Berichten en opmerkingen worden niet vooraf gemodereerd door Dierenkliniek ’t Leidse Land. Als gebruiker van deze site, bent u wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en opmerkingen.
Voor inhoud die op deze site wordt gepubliceerd, zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
• Personen die ongepaste inhoud willen verwijderen of aanmerken doen dit met betrekking tot berichten en opmerkingen.
• We verwijderen altijd ongepaste inhoud. Deze inhoud omvat racistische berichten, anti-etnische groepen, pornografie, bedreigingen of belediging / veroordeling van mensen, geweld of crimineel gedrag en advertenties die producten en bedrijven uitdrukkelijk ten goede komen. We vragen onze gebruikers ook om agressieve taal te vermijden in de vorm van scheldwoorden, omdat deze vaak als beledigend worden ervaren.
• In sommige gevallen verwijderen we ook berichten in wanneer ze duidelijk niet relevant zijn voor de site of context waarin ze zijn geplaatst.

 

============

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde


Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
- KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair gevestigd te
Utrecht;
- Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de
hoedanigheidvan Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt
diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of
verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;

- Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de

Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend

dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst,

voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;

- Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens

opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader

daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen

geeft en diergeneeskundige diensten verricht;

- Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of

het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt

geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en

diergeneeskundige diensten worden verricht;

- (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en

de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van

medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;

- Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.

- Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak,

binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de

Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek;Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de

Dierenartsenpraktijk en de Cliënt.

Versie 18 juli 2007

2.2

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de Dierenartsenpraktijk niet.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de

Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1

Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen

partijen anders is overeengekomen.

3.2

De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst

rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is

bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is

begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

3.3

De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een

(Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de

Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening

te brengen. Ook geldend voor niet nagekomen behandelafspraken zoals operaties, gebitsafspraken en 

consulten.

3.4

De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten

aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder

bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling

van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsenpraktijk op

grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt

wel te behandelen.

 

 

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1

De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een

inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige

behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. De

Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die

van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de

(Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.

4.2

De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van

diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van

overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).

Versie 18 juli 2007

4.3

Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van

diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op

Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen

rustende administratieve verplichtingen.

 

 

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1

De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds

beëindigd door:
• het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig

zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de

Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de

Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de

Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
• het overlijden van de te behandelen Patiënt;

een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van

mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige

behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd

en/of gewenst resultaat;
• een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de

Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2

Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds

wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover

informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3

Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen

vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden

gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de

Dierenartsenpraktijk.

 

 

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1

De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen

tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.2

Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting

tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen

na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

6.3

Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot

voldoening van de eerstvervallene.

6.4

Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente

Versie 18 juli 2007

verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning

wordt per keer een bedrag van ten minste 5,00 (vijf euro) in rekening gebracht.

6.5

De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van

bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de

Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.

6.6

Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het

verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van

zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten

worden, exclusief BTW gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks

met een minimum van 50,00 (vijftig euro).

6.7

De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering

van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn

werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen,

tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving

verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

6.8

De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de

diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee

gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen

strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen

rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

 

 

Artikel 7: Klachten

7.1

De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren

medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De

Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn

beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de

Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke

aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

7.2

Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de

Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:

a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de

juiste wijze te verrichten of;

b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;

zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemene bepaling:

8.1

Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te

allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de

Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en

polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift

op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te

allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

Versie 18 juli 2007

Bijzondere bepalingen:

8.2

Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande

lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte) bepalingen

8.2.1. De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade –

vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van

de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport

tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

8.2.2. Terzake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een

vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan

opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

8.2.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de

aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden

van deze verzekering liggen ter inzage bij de Dierenartsenpraktijk en op eerste verzoek wordt daarvan

kosteloos een afschrift verstrekt.

8.2.4. De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het

onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.

8.2.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar

toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen

8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

8.2.6. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde

van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld,

dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de

Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld

de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige

verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk.

8.2.7 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis

daarvan te nemen.

8.3

De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer

van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent

slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt

gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of

grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade

en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of

uitvoer van dieren.

8.4

De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de

Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van

diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van

derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of

schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en

onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en

daarmee samenhangende bewijsproblemen.

8.5

Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige

behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het

geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van

Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .

Versie 18 juli 2007

 

 

Artikel 9: Eigendom

9.1

De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere

informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking hebben op de behandelde Patiënt.

De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek

tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere

bescheiden.

 

 

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1

Betreding stallen/Locatie werkzaamheden

Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht

om aan een ieder, zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de

behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht

voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.

10.2

Wetenschappelijk onderzoek

De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige

stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te

verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft

gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken

voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1

Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

11.2

In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de

rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te

nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet

bevoegde rechter voor te leggen.